Quản lý đơn | ITGREEN - Thiết Kế Website - Quảng Cáo Google

Quản lý đơn hàng

Tìm kiếm

Danh sách đơn hàng

STT Mã Đơn Hàng Ngày đặt Thành tiền Phí ship Tổng cộng Trạng thái Chi tiết đơn
1 GR_859655 2021-07-29 09:09:55 210.000 đ 30.000 đ 240.000 đ Đã đặt hàng Xem
2 GR_884120 2021-07-29 09:05:25 210.000 đ 0 210.000 đ Đã đặt hàng Xem
3 GR_886639 2021-06-12 05:04:56 210.000 đ 0 210.000 đ Đã đặt hàng Xem
4 GR_796522 2021-05-08 12:31:49 330.000 đ 0 330.000 đ Đã đặt hàng Xem
5 GR_277359 2021-05-08 12:21:07 880.000 đ 0 880.000 đ Đã đặt hàng Xem
6 GR_198267 2021-05-08 12:19:33 250.000 đ 0 250.000 đ Đã đặt hàng Xem
7 GR_233650 2021-05-08 12:18:27 170.000 đ 0 170.000 đ Đã đặt hàng Xem
8 GR_145877 2021-04-23 04:50:21 250.000 đ 15.000 đ 265.000 đ Đã đặt hàng Xem
9 GR_303288 2021-04-23 04:48:04 250.000 đ 0 250.000 đ Đã đặt hàng Xem
10 GR_881138 2021-03-15 11:06:52 250.000 đ 0 250.000 đ Đã đặt hàng Xem
11 GR_870787 2021-03-11 11:07:26 990.000 đ 15.000 đ 1.005.000 đ Đã đặt hàng Xem
12 GR_964837 2021-03-11 07:14:03 260.000 đ 0 260.000 đ Đã đặt hàng Xem
13 GR_236089 2021-03-11 06:32:02 260.000 đ 0 260.000 đ Đã đặt hàng Xem
14 GR_784898 2021-03-11 03:30:09 330.000 đ 0 330.000 đ Đã đặt hàng Xem
15 GR_288758 2021-03-11 07:01:34 260.000 đ 0 260.000 đ Hoàn tất Xem